Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin

Czcionka:

Regulamin Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym:

§ 1. Prawo korzystania

 1. Prawo bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają wszyscy obywatele.
 2. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
 1. Okazać dowód osobisty,
 2. Złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu wypożyczalni,
 1. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają zgodnie z przepisami rodzice lub opiekunowie prawni,
 2. Czytelnik zobowiązany jest podawać zmiany adresu i miejsca pracy.

 

§ 2. Wypożyczenia

 1. Wypożyczać można jednorazowo 5 woluminów.
 2. Książki  wypożycza się na okres nie dłużej niż 1 miesiąc.
 3. W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka.
 4. O ile książka naukowa lub popularnonaukowa jest aktualnie wypożyczona, Czytelnik może ją zamówić.
 5. Z księgozbioru encyklopedyczno – słownikowego można korzystać tylko na miejscu w Bibliotece.
 6. Czytelnik nie może korzystać z Biblioteki, jeżeli w domu panuje choroba zakaźna.
 7. Wypożyczalnia stosuje wolny dostęp do półek.
 8. Wybrane książki należy zarejestrować u dyżurnego bibliotekarza.

 

§ 3. Poszanowanie książek

 1. Czytelnik powinien szanować wypożyczone książki, chronić je przed wszelkim uszkodzeniem i zniszczeniem.
 2. Czytelnik, jak i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Uszkodzenia powinny być zapisane na karcie czytelnika.
 3. Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną zniszczoną książkę.

 

§ 4. Porady i informacje

Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące doboru lektury i zestawień literatury na interesujący temat oraz wskazówki co do sposobu pracy z książką.

 

§ 5. Przepisy końcowe

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być, na podstawie decyzji kierownika Biblioteki, czasowo pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. W tym przypadku przysługuje mu odwołanie do Wójta Gminy.


 

Regulamin Czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym

§ 1. Prawo i warunki korzystania

 1. Prawo korzystania z czytelni mają wszyscy Obywatele, bez względu na to, czy są stałymi czytelnikami, czy też chcą korzystać z czytelni doraźnie.
 2. Zgłaszający się składa u bibliotekarza dyżurnego legitymację służbową lub inny dokument z fotografią, ważny na dany okres.
 3. Wierzchnie okrycia oraz teczkę należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 4. W czytelni zajmuje się miejsca zgodnie ze wskazaniami dyżurnego bibliotekarza.
 5. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.

 

§ 2. Korzystanie ze zbiorów

 1. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, z czasopism bieżących oraz księgozbioru ogólnego.
 2. Z przyniesionych ze sobą książek można korzystać rozgłoszeniu u bibliotekarza.
 3. Książki wybrane z księgozbioru podręcznego Czytelnik zwraca dyżurnemu bibliotekarzowi.
 4. Księgozbioru z czytelni nie wypożycza się do domu.
 5. Książek przeznaczonych do czytania w czytelni nie wolno wynosić poza jej obręb do innych pomieszczeń biblioteki.
 6. Przed opuszczeniem czytelni, Czytelnik zwraca książki i otrzymuje z powrotem dokument wymieniony w § 1, ust. 2.
 7. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu obecności.
 8. W czasie gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z czytelni.

 

§ 3. Porady i informacje

Czytelnik może zwracać się do dyżurnego bibliotekarza o informacje dotyczące książek, zestawień literatury na interesujący go temat oraz o wskazówki co do sposobu pracy z książką.

 

§ 4.Zbieranie materiałów

Czytelnik poza robieniem notatek i wyciągów do własnego użytku, może kopiować rysunki, plany, mapy itp. tylko po uprzednim porozumieniu się z bibliotekarzem dyżurnym.

 

§ 5. Poszanowanie książek

 1. Czytelnik odpowiada osobiście za wypożyczenie książek i czasopisma. Spostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi.
 2. Korzystanie ze  zbiorów specjalnych (ryciny, mapy itp.) wymaga szczególnej uwagi, aby nie narazić ich na uszkodzenie.

 

§ 6. Życzenia i zażalenia czytelników

Życzenia i zażalenia czytelników należy wpisywać do „Księgi życzeń i zażaleń”, która znajduje się kierownika Biblioteki. W szczególności należy zgłaszać dotyczące dostarczenia potrzebnych Czytelnikowi książek, których Biblioteka nie posiada. W miarę możności Biblioteka będzie dostarczała żądane książki w drodze zakupu lub wypożyczenia z innych bibliotek.

 

§ 7. Przepisy końcowe

Korzystający z czytelni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Nie stosujący się przepisów regulaminu może na mocy decyzji kierownika Biblioteki utracić czasowo prawo do korzystania z czytelni. Czytelnikowi przysługuje się prawo odwołania się do Wójta Gminy.


 

Regulamin Czytelni Internetowej

 1. Informacje ogólne:
 1. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w Czytelni Internetowej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby, po wcześniejszym porozumieniu z dyżurującym bibliotekarzem.
 2. Czytelnia Internetowa posiada dwa stanowiska komputerowe, wyposażone w łącza Internetowe.
 3. Czytelnia Internetowa czynna jest w godzinach pracy Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

 1. Rejestracja użytkowników i ochrona danych osobowych:
 1. Osoby korzystające z Czytelni Internetowej rejestrowane są w zeszycie odwiedzin. W zeszycie zawarte są dane: imię i nazwisko, data, temat i podpis.
 2. Dane osobowe podane przez osoby korzystające z Czytelni Internetowej podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29. 08. 1997r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe, podane przy rejestracji w zeszycie Czytelni Internetowej wykorzystywane są do celów statystycznych i naukowych lub spraw związanych z uszkodzeniem sprzętu/oprogramowania Czytelni Internetowej.
 4. Dane osobowe Czytelników przechowywane są zgodnie z zasadami w Bibliotece Polityki Bezpieczeństwa w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym ul. J. Kozietulskiego 4.

 

 1. Zasady korzystania z Czytelni Internetowej:
 1. Stanowiska komputerowe służą do celów edukacyjnych (np.: pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych itp.) oraz rozrywkowych, przy czym cel edukacyjny jest priorytetowy. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Użytkownik winien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Dyżurujący bibliotekarz służy poradą w korzystaniu ze stanowisk komputerowych oraz w wyszukiwaniu informacji, nie ma jednak obowiązku obsługiwania użytkownika lub udzielania mu stałej pomocy.
 3. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych oraz wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych, w tym niedozwolone jest:
 1. pobieranie wszelkich plików muzycznych, filmów i innych, które stanowią własność autorską
 2. pobieranie oprogramowanie z Internetu
 3. przeglądanie stron pornograficznych o tematyce erotycznej oraz propagujących przemoc i zachowania społecznie niedozwolone
 1. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian już w istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych oraz kopiowania na nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki.
 2. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku naruszenia zasad następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.
 3. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 60 minut. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas ten może zostać wydłużony. W przypadku większej liczby chętnych do skorzystania ze stanowiska komputerowego – czas może być skrócony do 30 minut.
 4. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się jedna osoba (w wyjątkowych przypadkach dwie osoby). Użytkownicy są zobowiązani posługiwać się bardzo ostrożnie sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych – niezwłocznie zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
 5. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną i finansową za powstałe z ich winy uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania.

 

 1. Zapisywanie danych:
 1. Zapisywanie jakichkolwiek dokumentów na dyskach komputerowych jest zabronione.
 2. Do zapisania dokumentów Czytelnicy korzystają nieodpłatne z nośników dostępnych w bibliotece (pen – drive). Niedozwolone jest korzystanie z prywatnych nośników danych.

            

   

Godziny otwarcia

 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym:

 

Poniedziałek 730 - 1600
Wtorek 730 - 1600
Środa 730 - 1600
Czwartek 730 - 1600
Piątek 730 - 1600
Sobota nieczynne

 

Filii Bibliotecznej w Lewiczynie:

 

Poniedziałek 730 - 1530
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1530
Sobota nieczynne

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny